Có 4 kết quả:

便难 biàn nàn便難 biàn nàn辩难 biàn nàn辯難 biàn nàn

1/4

biàn nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) retort with challenging questions
(2) debate

biàn nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) retort with challenging questions
(2) debate

Một số bài thơ có sử dụng

biàn nàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to debate
(2) to retort
(3) to refute

biàn nàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to debate
(2) to retort
(3) to refute