Có 2 kết quả:

变温层 biàn wēn céng變溫層 biàn wēn céng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) troposphere
(2) lower atmosphere

Từ điển Trung-Anh

(1) troposphere
(2) lower atmosphere