Có 2 kết quả:

变温动物 biàn wēn dòng wù變溫動物 biàn wēn dòng wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

poikilothermal (cold-blooded) animal

Từ điển Trung-Anh

poikilothermal (cold-blooded) animal