Có 2 kết quả:

变形虫 biàn xíng chóng變形蟲 biàn xíng chóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

amoeba

Từ điển Trung-Anh

amoeba