Có 2 kết quả:

变阻器 biàn zǔ qì變阻器 biàn zǔ qì

1/2

biàn zǔ qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rheostat (variable resistor)

biàn zǔ qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rheostat (variable resistor)