Có 2 kết quả:

飆車 biāo chē飙车 biāo chē

1/2

biāo chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

street racing (motorbikes or cars)

Một số bài thơ có sử dụng

biāo chē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

street racing (motorbikes or cars)