Có 2 kết quả:

标签页 biāo qiān yè標籤頁 biāo qiān yè

1/2

biāo qiān yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

tab (of a browser window)

biāo qiān yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tab (of a browser window)