Có 2 kết quả:

标新立异 biāo xīn lì yì標新立異 biāo xīn lì yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

to make a show of being original or unconventional (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to make a show of being original or unconventional (idiom)