Có 3 kết quả:

标准 biāo zhǔn標准 biāo zhǔn標準 biāo zhǔn

1/3

biāo zhǔn

giản thể

Từ điển phổ thông

tiêu chuẩn, chuẩn mực, mẫu

Từ điển Trung-Anh

(1) (an official) standard
(2) norm
(3) criterion
(4) CL:個|个[ge4]

biāo zhǔn

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiêu chuẩn, chuẩn mực, mẫu

biāo zhǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (an official) standard
(2) norm
(3) criterion
(4) CL:個|个[ge4]

Một số bài thơ có sử dụng