Có 2 kết quả:

标准杆 biāo zhǔn gān標準桿 biāo zhǔn gān

1/2

Từ điển Trung-Anh

par (golf)

Từ điển Trung-Anh

par (golf)