Có 2 kết quả:

标准规格 biāo zhǔn guī gé ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ標準規格 biāo zhǔn guī gé ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄍㄨㄟ ㄍㄜˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) standard
(2) norm

Từ điển Trung-Anh

(1) standard
(2) norm