Có 2 kết quả:

标准像 biāo zhǔn xiàng ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄧㄤˋ標準像 biāo zhǔn xiàng ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄒㄧㄤˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

official portrait

Từ điển Trung-Anh

official portrait