Có 2 kết quả:

标准音 biāo zhǔn yīn ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄧㄣ標準音 biāo zhǔn yīn ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄧㄣ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) standard pronunciation
(2) standard tone (e.g. A = 440 Hz)

Từ điển Trung-Anh

(1) standard pronunciation
(2) standard tone (e.g. A = 440 Hz)