Có 2 kết quả:

表露无遗 biǎo lù wú yí表露無遺 biǎo lù wú yí

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to show in full light
(2) to be revealed in its entirety

Từ điển Trung-Anh

(1) to show in full light
(2) to be revealed in its entirety