Có 2 kết quả:

表皮剝脫素 biǎo pí bō tuō sù表皮剥脱素 biǎo pí bō tuō sù

1/2

Từ điển Trung-Anh

exotoxin

Từ điển Trung-Anh

exotoxin