Có 2 kết quả:

表演过火 biǎo yǎn guò huǒ表演過火 biǎo yǎn guò huǒ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to overact
(2) to overdo one's part

Từ điển Trung-Anh

(1) to overact
(2) to overdo one's part