Có 2 kết quả:

瘪三 biē sān癟三 biē sān

1/2

biē sān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a wretched-looking tramp who lives by begging or stealing

biē sān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a wretched-looking tramp who lives by begging or stealing