Có 2 kết quả:

別來無恙 bié lái wú yàng别来无恙 bié lái wú yàng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(literary) I trust you have been well since we last met

Một số bài thơ có sử dụng

Từ điển Trung-Anh

(literary) I trust you have been well since we last met