Có 2 kết quả:

別太客氣 bié tài kè qi别太客气 bié tài kè qi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. no excessive politeness
(2) Don't mention it!
(3) You're welcome!
(4) Please don't stand on ceremony.

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. no excessive politeness
(2) Don't mention it!
(3) You're welcome!
(4) Please don't stand on ceremony.