Có 2 kết quả:

別無 bié wú别无 bié wú

1/2

bié wú

giản thể

Từ điển phổ thông

không có sự lựa chọn khác

Từ điển Trung-Anh

to have no other... (used in fixed expressions)