Có 2 kết quả:

別無他物 bié wú tā wù别无他物 bié wú tā wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

nothing else

Từ điển Trung-Anh

nothing else