Có 2 kết quả:

別無他用 bié wú tā yòng ㄅㄧㄝˊ ㄨˊ ㄊㄚ ㄧㄨㄥˋ别无他用 bié wú tā yòng ㄅㄧㄝˊ ㄨˊ ㄊㄚ ㄧㄨㄥˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to have no other use or purpose (idiom)

Từ điển Trung-Anh

to have no other use or purpose (idiom)