Có 2 kết quả:

別緒 bié xù别绪 bié xù

1/2

bié xù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

emotions at time of parting

Một số bài thơ có sử dụng

bié xù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

emotions at time of parting