Có 2 kết quả:

別筵 bié yán别筵 bié yán

1/2

bié yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

farewell banquet