Có 2 kết quả:

宾语关系从句 bīn yǔ guān xì cóng jù賓語關係從句 bīn yǔ guān xì cóng jù

1/2

Từ điển Trung-Anh

object relative clause

Từ điển Trung-Anh

object relative clause