Có 1 kết quả:

冰壑 bīng hè

1/1

bīng hè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ice gully