Có 2 kết quả:

秉笔直书 bǐng bǐ zhí shū秉筆直書 bǐng bǐ zhí shū

1/2

Từ điển Trung-Anh

to record faithfully

Từ điển Trung-Anh

to record faithfully