Có 2 kết quả:

丙酮酸脫氫酶 bǐng tóng suān tuō qīng méi ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ丙酮酸脱氢酶 bǐng tóng suān tuō qīng méi ㄅㄧㄥˇ ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄊㄨㄛ ㄑㄧㄥ ㄇㄟˊ

1/2