Có 2 kết quả:

餅圖 bǐng tú饼图 bǐng tú

1/2

bǐng tú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pie chart

bǐng tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pie chart