Có 1 kết quả:

丙子 bǐng zǐ

1/1

bǐng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thirteenth year C1 of the 60 year cycle, e.g. 1996 or 2056

Một số bài thơ có sử dụng