Có 2 kết quả:

病脈 bìng mài ㄅㄧㄥˋ ㄇㄞˋ病脉 bìng mài ㄅㄧㄥˋ ㄇㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

abnormal pulse

Từ điển Trung-Anh

abnormal pulse