Có 2 kết quả:

病脈 bìng mài病脉 bìng mài

1/2

bìng mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abnormal pulse

bìng mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

abnormal pulse