Có 2 kết quả:

並行程序 bìng xíng chéng xù并行程序 bìng xíng chéng xù

1/2

Từ điển Trung-Anh

parallel program

Từ điển Trung-Anh

parallel program