Có 1 kết quả:

病因子 bìng yīn zi

1/1

bìng yīn zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cause of disease
(2) pathogen
(3) factor