Có 1 kết quả:

波方程 bō fāng chéng

1/1

bō fāng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

wave equation (math. physics)