Có 4 kết quả:

博斗 bó dòu ㄅㄛˊ ㄉㄡˋ博鬥 bó dòu ㄅㄛˊ ㄉㄡˋ搏斗 bó dòu ㄅㄛˊ ㄉㄡˋ搏鬥 bó dòu ㄅㄛˊ ㄉㄡˋ

1/4

Từ điển Trung-Anh

to fight or argue on a blogging site (netspeak)

Từ điển Trung-Anh

to fight or argue on a blogging site (netspeak)

bó dòu ㄅㄛˊ ㄉㄡˋ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đấu tranh, đánh nhau

Từ điển Trung-Anh

(1) to wrestle
(2) to fight
(3) to struggle

Từ điển Trung-Anh

(1) to wrestle
(2) to fight
(3) to struggle