Có 2 kết quả:

帛画 bó huà帛畫 bó huà

1/2

bó huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

painting on silk

bó huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

painting on silk