Có 2 kết quả:

伯劳鸟 bó láo niǎo ㄅㄛˊ ㄌㄠˊ ㄋㄧㄠˇ伯勞鳥 bó láo niǎo ㄅㄛˊ ㄌㄠˊ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

shrike (family Laniidae)

Từ điển Trung-Anh

shrike (family Laniidae)