Có 2 kết quả:

博士学位 bó shì xué wèi博士學位 bó shì xué wèi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) doctoral degree
(2) PhD
(3) same as Doctor of Philosophy 哲學博士學位|哲学博士学位

Từ điển Trung-Anh

(1) doctoral degree
(2) PhD
(3) same as Doctor of Philosophy 哲學博士學位|哲学博士学位