Có 1 kết quả:

跛子 bǒ zi ㄅㄛˇ

1/1

bǒ zi ㄅㄛˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lame person
(2) cripple