Có 2 kết quả:

补充医疗 bǔ chōng yī liáo補充醫療 bǔ chōng yī liáo

1/2

Từ điển Trung-Anh

complementary medicine

Từ điển Trung-Anh

complementary medicine