Có 1 kết quả:

捕禽人 bǔ qín rén

1/1

bǔ qín rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bird-catcher
(2) fowler