Có 2 kết quả:

捕头 bǔ tóu捕頭 bǔ tóu

1/2

bǔ tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

constable

bǔ tóu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

constable