Có 2 kết quả:

补选 bǔ xuǎn ㄅㄨˇ ㄒㄩㄢˇ補選 bǔ xuǎn ㄅㄨˇ ㄒㄩㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

by-election

Từ điển Trung-Anh

by-election