Có 2 kết quả:

不定詞 bù dìng cí不定词 bù dìng cí

1/2

bù dìng cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

infinitive

bù dìng cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

infinitive