Có 1 kết quả:

不定式 bù dìng shì ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

infinitive (grammar)