Có 1 kết quả:

不定形 bù dìng xíng ㄅㄨˋ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

indeterminate form