Có 2 kết quả:

不懂装懂 bù dǒng zhuāng dǒng ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄉㄨㄥˇ不懂裝懂 bù dǒng zhuāng dǒng ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄉㄨㄥˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

to pretend to understand when you don't

Từ điển Trung-Anh

to pretend to understand when you don't