Có 2 kết quả:

不动点定理 bù dòng diǎn dìng lǐ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ不動點定理 bù dòng diǎn dìng lǐ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄧˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

fixed point theorem (math.)

Từ điển Trung-Anh

fixed point theorem (math.)