Có 2 kết quả:

不妨 bù fáng布防 bù fáng

1/2

bù fáng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lay out a defense

Một số bài thơ có sử dụng