Có 2 kết quả:

不費吹灰之力 bù fèi chuī huī zhī lì ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ不费吹灰之力 bù fèi chuī huī zhī lì ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) as easy as blowing off dust
(2) effortless
(3) with ease

Từ điển Trung-Anh

(1) as easy as blowing off dust
(2) effortless
(3) with ease